தளத்தை பார்வையிடும் தங்களுக்கு என் நன்றி ! star9688@gmail.com

12 April, 2011

பொன்மொழி

''உங்களுக்குள் என்ன நடக்க வெண்டுமென்று 
உங்களைத் தவிர வேறு யாரும் தீர்மானிக்கக் 
கூடாது.உங்கள் விதியை நீங்களே நிர்ணயிக்கலாம் .   
அது சாத்தியமானதே .ஒவ்வொரு மனிதரும் இப்படி
வாழமுடியும்.இப்படிதான் வாழவேண்டும் ''
                                                                                      -சத்குரு
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...